89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról


1. § E rendelet hatálya
 a) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben a megyei (fővárosi) munkaügyi központokra és kirendeltségeire, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6)-(7) bekezdése alapján a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggésben a települési önkormányzatokra, és
c) a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti intézményeket (a továbbiakban: szakképző intézmény) -, és
d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki.
2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.
(2)-(3)-(4) - hatályon kívül -
(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.
(6) Azok a munkáltatók, akik nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok elvégzése ellenében - eltérő megállapodás hiányában - az 1. számú mellékletben meghatározott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.
(7) Ha a szakmai alkalmassági vizsgálatra beutalt munkanélküli vizsgálata alkalmatlan minősítéssel zárul, és emiatt a foglalkoztathatóság vizsgálatára kerül sor, a munkaügyi központ - eltérő megállapodás hiányában - a foglalkoztathatóság vizsgálatának a megállapodásuk szerinti térítési díját köteles megfizetni.
(8) Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.
3. §
4. § 
(1)-(2)  -hatályon kívül -
(3) A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.
5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.
(2) Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes munkavédelmi felügyelőség foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő.
6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi felügyelőség véleményének figyelembevételével készíti el.
(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gyakorolja.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 14. §-a hatályát veszti.
(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek első alkalommal 1995. szeptember 30-ig kell eleget tenni.
1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez
1.1. A 2. § (3) bekezdése szerinti díjak
1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:
 „D”    foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében    
5 000 Ft/fő/év
 „C”    foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében    
6 800 Ft/fő/év
 „B”    foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében    
8 400 Ft/fő/év
 „A”    foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében    
10 000 Ft/fő/év
1.1.2. A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak:
A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy
1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése érdekében 1800 Ft/fő/eset;
2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;
3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;
4. foglalkoztathatóságának szakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.
1.1.3. A települési önkormányzat által a rendszeres szociális segélyre jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja - eltérő megállapodás hiányában - 1000 Ft/fő/eset.
1.2. Munkahigiénés vizsgálatok
1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:
a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)
- mennyiségi,
- minőségi
vizsgálata;
b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül
- zajszint,
- infra- és ultrahang szintek
- (egész test) rezgésterhelés,
- kéz-kar rezgésterhelés,
- a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,
- elektromágneses tér jellemzői,
- magas légköri nyomáson végzett munka,
- ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek
meghatározása;
c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;
d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.
 
1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:
    Biológiai expozíciós mutató
Vegyi anyag    vizeletben    vérben
Anilin    p-aminofenol    met Hb.
Arzén    arzén    
Benzon    fenol    
Dimetilformamid    N-metil-formamid    
Etil-benzol    mandulasav    
Fenol    fenol    
Fluorid vegyületek    fluorid    
Halotán    halotán    
    trifluorecetsav    
Higany (szervetlen)    higany    
Kadmium    kadmium    kadmium
Króm    króm    
Kobalt    kobalt    
n-Hexán    2,5-hexán-dion    
Nikkel    nikkel    
Nitrobenzol    p-nitrofenol    
Ólom (szervetlen)    D-ALA    ólom
        ZPP
Pentaklórfenol    pentaklórfenol    
Szelén    szelén    
Szén-monoxid        CO Hb
Szerves foszforsavészter tart. peszticidek        vörösvérsejt vagy teljes vér acetil-kolineszteráz
Sztirol    mandulasav    
Toluol    hippursav    
    o-krezol    
Triklóretilén    triklórecetsav    
Xilol    metilhippursavak    
2. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez
Jelentés a munkavállalói létszámról
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
neve:
címe:
orvosok száma:    főállású:
    részállású:
ápolók száma:
alkalmazott egyéb személyek száma:

Osztály    Jelenleg ellátott létszám
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig    Várható növekedés (+),
illetve csökkenés (-)
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig
A        
B        
C        
D        
    szabad kapacitás (fő)    várható kapacitás (fő)
Kelt: ........................................
a szolgálat vezetője
3. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok
A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:
a) „A” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,
b) „B” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,
c) „C” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,
d) „D” foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.
Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:
 
ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.
Ha F=100±20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.
4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez
A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása
„A” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek    ágazati
számjelek
1. Bányászat    C 10-14
2. Kohászat    D 27
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:
3.1. rákkeltőkkel exponáltak,
3.2. sugárzó anyagokkal,
3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,
függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.
„B” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek    ágazati
számjelek
1.    Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás    
A 01-02
2.    Építőipar    F 45
3.    Élelmiszerek és italok gyártása    D 15
4.    Dohánytermékek gyártása    D 16
5.    Textíliák gyártása    D 17
6.    Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés    
D 18
7.    Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása    
D 19
8.    Fafeldolgozás    D 20
9.    Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás    D 23
10.    Vegyi alapanyagok és termékek gyártása    
D 24
11.    Gumi és műanyag termékek gyártása    D 25
12.    Nemfém ásványi termékek gyártása    D 26
13.    Nyersanyag visszanyerése hulladékból    D 37
14.    Szárazföldi és csővezetékes szállítás    I 60
15.    Vízi szállítás    161
16.    Légi szállítás    I 62
17.    Bútorgyártás    D 361
18.     Egészségügyi és szociális ellátás    N 85
19.    Állategészségügyi tevékenység    N 852
20.    Nyomdaipari termékek gyártása    D 2221
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
„C” foglalkozás-egészségi osztály
Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat
1. ipari,
2. szolgáltató,
3. kutató,
4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
„D” foglalkozás-egészségi osztály
Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a
1. kutatás-szervezési,
2. kulturális,
3. oktatási,
4. egyéb adminisztratív
tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.