Baleset:

 

       Előre nem látható, váratlan esemény okozta káros következmény, mely jellemzője, hogy egyszeri külső, a sérült akaratától független hatás, amely hirtelen vagy a hatás bekövetkeztétől számítva aránylag rövid időn belül következik be és sérülést, mérgezést vagy bármilyen más egészségkárosodást (testi, lelki) vagy halált okoz.

 

Munkabaleset:

 

       Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

 

Szervezett munkavégzés: munkaviszonyban, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban, tanuló és hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban, fegyveres erők és hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság és más rendészeti szervek tajgai által szolgálati viszonyukban, a polgári szolgálatba végzett munka, valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.

 

Üzemi baleset:

 

       Az a baleset, amely a biztosítottat foglalkozáskörben végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el továbbá közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.
Nem minősül a baleset üzeminek:

  • ha kizárólag a sérült ittassága miatt következett be, 
  • ha munkahelyi rendbontás következménye, 
  • a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka esetén, 
  • az úti balesetek körében, ha nem a legrövidebb útvonalon történt a közlekedés, illetve a baleset az utazás indokolatlan megszakítása miatt következett be. 
     

Összefoglalva:

 

       A munkabaleset és az üzemi baleset két egymást bizonyos mértékig átfedő fogalom, de nem minden munkabelest üzemi és nem minden üzemi baleset munkabaleset. Az üzemi baleset társadalombiztosítási, míg a munkabaleset munkavédelmi fogalom. Az üzemi baleset baleseti ellátásra jogosít (baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék), a munkabaleset erre nem. A munkabalesetet a munkáltatónak vizsgálnia kell, hogy elfogadja-e annak, az üzemi baleset elfogadásáról az illetékes TB kifizető hely határoz. Az  üzemi baleset fogalom annyival szélesebb, hogy felöleli a munkába jövet-menet bekövetkezett ún. úti baleseteket is, de annyival szűkebb, hogy ki van zárva az a sérült, aki a baleset bekövetkezésében fegyelmezetlen magatartásával - játék, verekedés, feketefuvar, kizárólagos ittasság stb. - közrehatott. A munkáltatónak ebben az esetben is vizsgálatokat kell végeznie, mert a munkahelyi rend, fegyelem megtartása ugyanis az ő feladata, és mivel munkabalesetben a jogszabály szerint a dolgozó közrehatása indifferens, így végül is az esetet munkabalesetnek kell nyilvánítani. Persze baleseti ellátás nem jár utána.